suga, in a nutshell

(Source : koiyomi, via shiwenshi)